תקנון ותנאי שימוש

1. ברוכים הבאים לאתר p32988-611-17085.s611.upress.link (להלן: ״האתר״). השימוש באתר ובכל הדפים הקשורים לדומיין ((Domain, ו/או לדומיין אחר בבעלות החברה, לרבות כל תוכן ודפי נחיתה המוצגים תחת סאב-דומיין ((Sub-Domain בבעלות החברה.

2. האתר הינו בבעלותה הבלעדית של חברת ״גלעד אר אם בע״מ״ (להלן: ״החברה״) ח.פ 515414159, והוא מופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי.

3. האתר משמש להצגת פעילות החברה

4. הפנייה באתר מתייחסת באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. יש לראות את הפנייה באתר כמתייחסת לנשים וגברים כאחד.

5. טרם השימוש באתר יש לקרוא את כל תנאי השימוש בו, המהווים הסכמה לתנאים המופיעים בתקנון זה. באם אינך מסכים לתקנון זה – אינך מורשה לעשות שימוש כלשהו באתר.

6. תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל התדיינות, משפטית או אחרת, בינך לבין חברת ״גלעד אר אם בע״מ״.

7. בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר הנך מצהיר כי עם ביצוע הפעולה קראת תקנון זה, וכי הינך מסכים לכל התנאים וההוראות החלים בו, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או חברת ״גלעד אר אם בע״מ״ ו/או עובדיה ו/או מנהליה.

8. רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שמלאו לו 18 שנים והינו כשיר משפטית. חל איסור על קטינים מתחת לגיל 18 למסור פרטים ו/או לבצע הזמנות באתר ו/או לתת את הסכמתם לקבלת דיוור ישיר מהאתר.

9. אין לשכפל, לשנות ו/או להקליט ו/או להעתיק ו/או למכור ו/או להציג כל חלק מהתוכן ו/או השירותים ו/או המידע המופיע באתר מבלי לקבל הרשאה מפורשת בכתב ומראש לכך מהנהלת האתר.

10. אין באתר זה הצעה לייעוץ טכני ו/או משפטי ו/או אחר לביצוע פעולות כלשהן בהקשר של פעילות החברה.

11. המשתמש מצהיר בזאת כי חברת ״גלעד אר אם בע״מ״ איננה אחראית על החומר וקבצים הנשלחים לאתר, והאתר ו/או מפעיליו או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהמידע המופיע באתר.

12. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות שאינן חוקיות.

13. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בשום אמצעי שהוא.

14. האתר שומר פיסות זיכרון (להלן: ״cookies״) באתר הגולש לטובת צרכים שיווקיים ולטובת סטטיסטיקה ולצרכים פנימיים וחיצוניים.

15. הגבלת אחריות החברה: חברת ״גלעד אר אם בע״מ״ לא תהיה אחראית בשום מקרה במישרין ו/או בעקיפין בכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא הכולל עוגמת נפש, אי התאמה לדרישות המזמין, מסירת מידע שגוי או חלקיות מידע ומכל סיבה שהיא הנובעת כתוצאה מהתקשרות עם החברה באמצעות אתר זה. הנהלת האתר עושה כל מאמץ כדי שהמידע באתר זה יהיה מעודכן, קריא ומקצועי, יחד עם זאת במידה ואינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מסעיפי ותנאי השימוש בו, הנכם רשאים להפסיק את השימוש באתר.

16. השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש בו.

17. הנהלת האתר איננה אחראית לכל נזק או לוירוסים שעלולים לפגוע בציוד המחשוב של המשתמש ו/או לרכוש אחר שלו עקב הגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או הגלישה באתר ו/או קבצי וידאו ו/או מידע ו/או תמונות.

18. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או עלול להגרם עקב משלוח של מידע חסוי באמצעות האתר. יזמים המעוניינים להעביר מידע חסוי וסודי יעשו זאת בכפוף להסכם סודיות החתום על ידי כל הצדדים הנוגעים בדבר בלבד.

19. המשתמש באתר זה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מחברת GILADRM, שעשויות לנבוע ו/או הנובעות מהשימוש באתר.

20. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל פעולה המבוססת על סמך מידע המוצג באתר,
וכל משתמש באתר מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על אחריותו הבלעדית.

21. דין ושיפוט:
על המידע המופיע באתר חלים דיני מדינת ישראל בלבד. המשתמש מסכים בזאת כי בכל מחלוקת הנובעת כפועל יוצא מהשימוש באתר זה או קשורה בו – תחול סמכות
השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר נתניה ובמקום זה בלבד.

22. שימוש אסור בזכויות:
אין להעתיק, לשחזר, להציג, להפיץ, למכור, לתרגם או לשווק כל מידע מהאתר ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל צורה או דרך שהיא בתכולת האתר ו/או בשם
החברה ו/או בסימנים המסחריים של החברה לרבות עיצוב האתר, התוכנה, קוד המחשב, תמונות וסרטונים, אלא אם כן ניתנה הרשאה מפורשת לכך על ידי החברה
מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההרשאה. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Robots וכיוצ"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים בצורה
מסחרית.

23. הפסקת שימוש: חברת גלעד אר אם שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לחלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה
מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה הינך נדרש לחדול מיידית משימוש
באתר זה.

24. קניין רוחני: כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בשם החברה, ו/או בשם האתר (p32988-611-17085.s611.upress.link) לרבות זכויות היוצרים והסודות המסחריים, הינם בבעלותה
הבלעדית של הנהלת האתר והחברה. זכויות אלה חלות גם על העיצוב הגרפי של האתר, התמונות והמוצרים המופיעים באתר.

25. העברת מידע לצד שלישי: החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים וכל מידע המזהה אותם באופן אישי, ואשר נצבר בעת
פעילותם באתר למעט במקרים הבאים: 1. אם החברה תמזג את פעילותה ובכלל זה את פעילות האתר עם תאגיד/חברה אחרת 2. תעביר פעילותה לצד שלישי, בכל
מחלוקת שתתגלע, טענה או דרישה להליכים משפטיים, אם יהיו כאלה, בין המזמין לבין החברה 3. לצד שלישי המספק לחברה שירותים הנוגעים להזמנות באתר,
תמיכה או ביצוע הזמנות.

26. פרטיות וסודיות המידע:
החברה והנהלת האתר מתחייבים בזאת כי כל מידע שייאסף אודות המשתמשים בו, ובכלל זה שימוש בקבצי Cookies לצורך שיפור השירות המוצע. האתר מציע
למשתמשיו אפשרות לקבלת עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. בהתאם לתיקון 40 בחוק התקשורת אנו מציעים למשתמש באתר אפשרות לקבלת
שירות זה, וכן להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים לצורך קבלת הטבות.

27. שימוש מותר באתר:
השימוש באתר זה מוגבל לשימוש אישי וחוקי בלבד, ואין לעשות באתר זה כל שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות השונות מהמטרות שלשמן אתר זה הוקם. במקרה בו
ייעשה שימוש שאינו מותר, בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה תהא רשאית להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר החברה, לרבות על ידי חסימת שם משתמש
בדואר אלקטרוני ו/או חסימת IP ללא כל התראה מראש.

28. הנהלת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש באתר, ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקנייה של המזמינים, לצורך
שיפור השירותים והקשר עם המזמינים, לצורך דיוור ישיר, ו/או לצורכי ניתוח ו/או לצרכי סטטיסטיקה.

29. שינוי תנאי השימוש: חברת ״גלעד אר אם בע״מ״ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה בכל עת וללא מתן
הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

שירות לקוחות
לבירורים ולשאלות בקשר עם האתר ופעילות החברה ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס הפנייה המופיע בדף הבית ובלשונית ״צור קשר״ באתר וכן בטלפון: 072-2224092.
שעות הפעילות של משרדנו הינן בימים א' עד ה' בין השעות: 09:00-18:00. פניות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות אלו תעננה במהלך יום העסקים הבא.

אנו מאחלים לכם גלישה מהנה באתר
ומקווים לראות אתכם בין לקוחותינו המרוצים.